Vestec

Provozní řád

 

Provozní řád

JUSTOVA PÁLENICE  Vestec

 

 1. Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit “ OBJEDNÁVKU - PROHLÁŠENÍ  ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“.  Dále doložit občanský průkaz a  list vlastníka - informace o pozemku.
 1. Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje žadatele v PROHLÁŠENÍ dle občanského průkazu.
 2. Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.
 3. Pěstitel a osoby žijící ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu.
 4. Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně váhy kvasu i množství pálenky. Není možné slučovat kvasy z různého ovoce.
 5. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky. Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, ve kterých byl do pálenice kvas dopraven.
 6. Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup pří kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovaných kvasů.
 7. Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici.
 8. V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek. Bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vydána až po zaplacení všech výdajů. Pokud pěstitel neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku bude tato pálenka znehodnocena za účasti pracovníka Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice.
 9. Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě. Nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost.
 10. Ochutnávání pálenky je přístupné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjištěním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.
 11. Dle  §4. odst. S zákona č. 61/1997 Sb., nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.
 12.  Pěstitelé jsou povinni dodat si na vyrobenou pálenku nádoby.
 13. Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování  množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem  je  pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.
 14. Obsluha  pěstitelské pálenice je povinna vydat pěstiteli  o provedeném pálení, zaplacení daně, poplatků   pokladní doklad.
 15. Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 16. Vzorky pálenky, odebrané z lihové měřidla, jsou odebrány a znehodnoceny pracovníkem CÚ za účasti provozovatele pěstitelské pálenice.

 

 Vestec u Hořiček 1.7.2015

 

 

Zákon o lihu  61/1997 Sb.

 - § 4 Pěstitelské pálení

 - § 17 Přestupky

ve znění 354//2003 s účinností 1.1.2004 a ve znění 281/2009 s účinností 1.1.2011

 

 

§ 4 Pěstitelské pálení

změna zákonem 354/2003 Sb. s účinností 1.1.2014

 

(1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

 

(2) Ministerstvo zemědělství v povolení podle odstavce 1 stanoví podmínky pro provozování pěstitelského pálení.

 

(3) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno, nebo zrušit povolení, pokud dojde k porušení podmínek podle odstavce 2.

 

(4) Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

 

(5) Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, přičemž suroviny pěstitelů lze mísit dohromady pouze na základě písemného souhlasu pěstitelů podle odstavce 7 písm. e).

 

(6) Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona,3) a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.4) Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.

 

(7) Pěstitel je povinen splnit podmínky stanovené v odstavci 4 a v § 2 odst. 1 písm. o) a o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující pěstitelskou pálenici, ve kterém musí být uvedeno

 • a) jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele,
 • b) stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o), přičemž vlastnictví pozemku se doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele,4a)
 • c) stvrzení podmínek stanovených v odstavci 4,
 • d) v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresu a obchodní jméno pěstitelské pálenice, která destilát vyrobila,
 • e) prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů.

 

(8) Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.

 

(9) Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat

 • a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,
 • b) písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 6,
 • c) množství a druh převzaté suroviny,
 • d) množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.

 

(10) Evidenci podle odstavce 9 je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici povinna uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.

____________________________________________________________________________________________

3) § 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

4) § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

4a) § 13 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.".

 

 

§ 17  Přestupky


(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6,
 • b) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,
 • c) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,
 • d) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,
 • e) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,
 • f) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,
 • g) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu,
 • h) poruší zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm. a),
 • i) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním zařízení bez povolení správce spotřební daně z lihu podle § 13 odst. 4, nebo

(2) Fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2.

 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

 • a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), j) nebo odstavce 2,
 • b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i),
 • c) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e),
 • d) do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), nebo
 • e) do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f) a g).

 

 

 

Zákon o spotřebních daních 353/2003 Sb

s účinností 1.1.2014

 

§ 70  Sazby daně z lihu

 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Kód nomenklatury Text Sazba daně
2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 28500 Kč/hl etanolu
2208 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele zajedno výrobní období podle zákona o lihu 28500 Kč/hl etanolu
líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele zajedno výrobní období podle zákona o lihu4  9) 14300 Kč/hl etanolu
ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury 28500 Kč/hl etanolu

(2) Sazba daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období se použije pouze v případě, že pěstitel splňuje podmínky stanovené zákonem o lihu49) a zároveň jsou dodrženy ostatní podmínky provozování pěstitelského pálení podle zákona o lihu49).

 

49) Zákon o lihu 61/1997 Sb.

 

Vyhledávání

Kontakt

Leoš Školoud Vestec 45
Vestec u Hořiček
552 05
okres Náchod

Provozní doba:
dle dohody
603 932 166