Vestec

Zákon o lihu 61/1997 Sb.

 

 

Výňatek  ze Zákonu o lihu  61/1997 Sb.

 - § 4 Pěstitelské pálení

 - § 17 Přestupky

ve znění 354//2003 s účinností 1.1.2004 a ve znění 281/2009 s účinností 1.1.2011

 

 

§ 4 Pěstitelské pálení

změna zákonem 354/2003 Sb. s účinností 1.1.2014

 

(1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

 

(2) Ministerstvo zemědělství v povolení podle odstavce 1 stanoví podmínky pro provozování pěstitelského pálení.

 

(3) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno, nebo zrušit povolení, pokud dojde k porušení podmínek podle odstavce 2.

 

(4) Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

 

(5) Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, přičemž suroviny pěstitelů lze mísit dohromady pouze na základě písemného souhlasu pěstitelů podle odstavce 7 písm. e).

 

(6) Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona,3) a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.4) Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.

 

(7) Pěstitel je povinen splnit podmínky stanovené v odstavci 4 a v § 2 odst. 1 písm. o) a o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující pěstitelskou pálenici, ve kterém musí být uvedeno

 • a) jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele,
 • b) stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o), přičemž vlastnictví pozemku se doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele,4a)
 • c) stvrzení podmínek stanovených v odstavci 4,
 • d) v případě, že si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresu a obchodní jméno pěstitelské pálenice, která destilát vyrobila,
 • e) prohlášení o souhlasu (nesouhlasu) se smícháváním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů.

 

(8) Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.

 

(9) Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat

 • a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,
 • b) písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 6,
 • c) množství a druh převzaté suroviny,
 • d) množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.

 

(10) Evidenci podle odstavce 9 je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici povinna uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.

____________________________________________________________________________________________

3) § 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

4) § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

4a) § 13 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.".

 

 

§ 17  Přestupky


(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6,
 • b) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,
 • c) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,
 • d) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,
 • e) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,
 • f) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,
 • g) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu,
 • h) poruší zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm. a),
 • i) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním zařízení bez povolení správce spotřební daně z lihu podle § 13 odst. 4, nebo

(2) Fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2.

 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

 • a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), j) nebo odstavce 2,
 • b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i),
 • c) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e),
 • d) do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), nebo
 • e) do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), f) a g).

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Leoš Školoud Vestec 45
Vestec u Hořiček
552 05
okres Náchod

Provozní doba:
dle dohody
603 932 166